• Lorem ipsum

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Garden Interiors 

Artikel 1 Definities

In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: 

Garden Interiors handelsnaam van Garden Interiors B.V.

Statutair gevestigd op de Parkstraat 6, 1506 WD Zaandam.

KVK-nummer: 80812570
BTW-nummer: NL861809622B01

Tel: 085-1306878

[email protected]

Overeenkomst: Iedere overeenkomst tussen Garden Interiors B.V. en koper, waaronder maar niet beperkt tot: de overeenkomst tot het leveren van goederen, alsmede iedere wijziging of aanvulling daarop. Een overeenkomst komt niet eerder tot stand dan na schriftelijke bevestiging door Garden Interiors B.V. aan koper, dan wel doordat Garden Interiors B.V. uitvoering geeft aan de overeenkomst.

Koper: Een ieder die met Garden Interiors B.V. een overeenkomst aangaat tot het leveren van goederen.

Voorwaarden: Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden.

Artikel 2 Prijzen

2.1 De door Garden Interiors B.V. opgegeven verkoopprijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd (invoer-, douane- en inklaringskosten), tenzij schriftelijk en expliciet anders is overeengekomen.

2.2. Garden Interiors B.V. is gerechtigd prijsstijging van kostprijs bepalende factoren, welke zijn ontstaan na het tot stand komen van de overeenkomst, maar voor de aflevering, aan koper door te berekenen.

2.3 De door Garden Interiors B.V. te leveren goederen worden geacht slechts naar soort en merk bepalend te zijn. Is een verpakking, uitvoering, model, en/of type gewijzigd, dan is Garden Interiors B.V. gekweten door levering van de op deze punten gewijzigde goederen tegen de daarvoor overeengekomen prijs.

 

Artikel 3 Aanbiedingen, offertes, specificaties en brochures

3.1 De in catalogussen, tekeningen, afbeeldingen, maat- en gewichtsopgaven vermelde gegevens zijn vrijblijvend, in die zin dat geringe afwijkingen – uiteraard ter beoordeling van Garden Interiors B.V.– geen reden mogen zijn tot afkeuring van de door Garden Interiors B.V. geleverde goederen, met voorbehoud van de gevallen dat Garden Interiors B.V. expliciet en schriftelijk bevestigt dat de goederen bepaalde specificaties en/of eigenschappen bezitten.

3.2 Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend en niet-bindend, tenzij schriftelijk en expliciet is vermeld dat het aanbod onherroepelijk is.

Artikel 4 Reservering en afroep goederen 

4.1 Een overeenkomst onder reservering is een overeenkomst tot het leveren van goederen, waarbij het tijdstip van de levering afhankelijk is gesteld van een afroep door de koper. In geval van een overeenkomst onder reservering is Garden Interiors B.V. verplicht tot levering, indien koper zo tijdig afroept dat de overeengekomen levertijd in acht genomen kan worden. 

In geval van niet-tijdige afroep heeft koper het recht op een aanvullende afroeptermijn van zeven werkdagen. Deze aanvullende afroeptermijn gaat in op de eerste werkdag volgend op de dag waarop koper van Garden Interiors B.V. een schriftelijke sommatie tot afroep heeft ontvangen. Er bestaat geen recht op verlenging van de afroeptermijn, indien een vaste termijn voor afroep is overeengekomen.

4.2 In geval van niet-tijdige afname heeft koper het recht op een aanvullende afnametermijn van zeven werkdagen. Deze aanvullende afnametermijn gaat in op de eerste werkdag volgend op de dag waarop koper van Garden Interiors B.V. een schriftelijke sommatie tot afname heeft ontvangen. In geval koper ook binnen de aanvullende termijn niet heeft afgenomen, heeft Garden Interiors B.V. het recht de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden. Deze ontbinding geschiedt door een aan koper gerichte schriftelijke verklaring. 

Ingeval van ontbinding wegens niet-tijdige afname is koper aan Garden Interiors B.V. een gefixeerde schadevergoeding ad 35% van de met de overeenkomst gemoeide omzet verschuldigd.

 

Artikel 5 Annulering en/of wijziging

5.1 Indien koper, nadat een overeenkomst tot stand is gekomen, deze wenst te annuleren of daarin wijzigingen wenst aan te brengen, is Garden Interiors B.V. slechts aan deze annulering en/of wijziging gebonden nadat zij daar schriftelijk en expliciet mee heeft ingestemd.

5.2 Koper dient de annulering of wijziging schriftelijk aan Garden Interiors B.V. mede te delen.

5.3 In geval van annulering of wijziging is koper gehouden alle daaruit voortvloeiende kosten en/of schade aan Garden Interiors B.V. te vergoeden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot: transport- en fabricagekosten, administratiekosten en/of winstderving.

Artikel 6 Garantie

6.1 Garden Interiors B.V. geeft geen andere of verdergaande garantie op goederen dan de garantie van haar toeleveranciers en/of producenten voor het betreffende product.

6.2 Garden Interiors B.V. garandeert dat goederen die eigenschappen bezitten die koper daarvan mag verwachten gedurende een zekere termijn na aankoop, die redelijk is voor dergelijke goederen, dit met een maximum van twaalf maanden.

6.3 Ingeval goederen binnen deze termijn gebrekkig blijken te zijn, zal Garden Interiors B.V. zorgdragen voor reparatie dan wel vervanging. Hiertoe verleent koper aan Garden Interiors B.V. alle benodigde medewerking. Garden Interiors B.V. is in geen geval gehouden tot vergoeding van enige schade, tenzij schriftelijk en expliciet tussen partijen is overeengekomen.

6.4 Ingeval koper zelf veranderingen aan de goederen heeft aangebracht, komt iedere garantie te vervallen. Hetzelfde geldt als goederen niet volgens voorschrift zijn behandeld en/of gereinigd.

6.5 Geen garantie wordt verstrekt voor gebreken als gevolg van weersomstandigheden en/of lichtinval.

Artikel 7 Levertijd

7.1 Opgegeven levertijden zijn nimmer als fatale termijnen aan te merken en geven in geen geval recht op schadevergoeding.

7.2. Bij niet-tijdige levering is Garden Interiors B.V. eerst in verzuim na schriftelijke ingebrekestelling door koper, waarbij een nadere en redelijke termijn voor levering wordt gesteld van tenminste 90 dagen. Koper is bij niet-tijdige levering onverminderd verplicht tot afname van de goederen.

7.3 Mocht na ingebrekestelling verzuim intreden, dan zal Garden Interiors B.V. in overleg treden met koper over nakoming of ontbinding van de overeenkomst. Koper kan geen aanspraak maken op vergoeding van enige schade, tenzij dit schriftelijk en expliciet tussen partijen is overeengekomen.

Artikel 8 Transport- en verpakkingskosten

8.1 Transport-, verpakkings-, en verzekeringskosten komen voor rekening van koper, tenzij schriftelijk en expliciet anders is overeengekomen

8.2. Ingeval met koper voor de levering van containergoederen een all-in-prijs voor de onder 7.1 genoemde kosten is overeengekomen, is Garden Interiors B.V. evenwel gerechtigd de zeevrachtkosten aan koper door te belasten indien en voor zover deze kosten een bedrag van USD 2.500,- overschrijden. Voornoemd bedrag kan jaarlijks door Garden Interiors B.V. worden aangepast.

Artikel 9 Aflevering en risico

9.1 Levering vindt plaats af magazijn van Garden Interiors B.V. in Zevenaar of Zwaag tenzij tussen partijen schriftelijk en expliciet een andere wijze van levering is afgesproken. Vanaf het moment dat de goederen het magazijn hebben verlaten, komen deze voor rekening en risico van koper.

9.2 Goederen die niet vanuit het magazijn in Zevenaar of Zwaag geleverd worden, komen voor rekening en risico van koper vanaf het moment dat de goederen de fabriek verlaten, tenzij schriftelijk en expliciet anders is overeengekomen.

9.3 Voornoemde bepalingen gelden ook indien het transport door of in opdracht van Garden Interiors B.V. wordt uitgevoerd.

Artikel 10 Klachten en retournering

10.1 Koper kan geen beroep meer doen op het feit dat hetgeen is afgeleverd niet aan de overeenkomst beantwoordt (non-conformiteit), indien hij Garden Interiors B.V. hierover niet binnen achtenveertig uur na aflevering van de goederen schriftelijk heeft geïnformeerd.

10.2 Geringe in de handel toelaatbaar geachte, of technisch niet of lastig te vermijden afwijkingen in kwaliteit, kwantiteit, afmetingen, kleuren en/of afwerking kunnen geen grond opleveren voor non-conformiteit.

10.3 Retournering van de geleverde goederen wegens non-conformiteit is slechts mogelijk, nadat dit schriftelijk en expliciet tussen partijen is overeengekomen.

Artikel 11 Overmacht

11.1 Bij overmacht is Garden Interiors B.V. gerechtigd de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmachtsituatie.

11.2 Onder overmacht wordt verstaan overheidsmaatregelen, stakingen, bedrijfsstoringen, vervoersstremmingen, ziekte, natuurrampen, (burger)oorlogen, couppogingen en/of andere onlusten.

11.3 Onder overmacht wordt mede verstaan iedere omstandigheid die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijze niet te verwachten was en buiten de invloedssfeer van Garden Interiors B.V. ligt.

Artikel 12 Industriële en intellectuele eigendomsrechten

12.1 Alle intellectuele eigendomsrechten waaronder auteursrechten op ontwerpen, tekeningen, verpakkingen, samples en foto’s ongeacht de herkomst met betrekking tot de door Garden Interiors B.V. geleverde producten, blijven berusten bij Garden Interiors B.V.. Het is koper uitdrukkelijk niet toegestaan om ontwerpen te kopiëren en/of elders door derden te laten fabriceren. Indien dit wordt vastgesteld verkrijgt Garden Interiors B.V. een direct opeisbare vordering van € 45.000,- per constatering op koper.

12.2 Garden Interiors B.V. verklaart dat, voor zover zij weet, door de geleverde goederen geen inbreuk wordt gemaakt op geldende rechten van intellectuele eigendom van derden. Garden Interiors B.V. kan koper echter niet vrijwaren voor eventuele inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden.

12.3 Garden Interiors B.V. is gerechtigd door haar geleverde goederen bij koper terug te halen, indien sprake blijkt te zijn van schending van het intellectuele eigendom van derden. Voor de teruggehaalde goederen zal Garden Interiors B.V. een creditfactuur aan koper sturen. Het terughalen van goederen geeft koper geen recht op vergoeding van enige schade.

12.4 Het is koper toegestaan het door Garden Interiors B.V. beschikbaar gestelde fotomateriaal te gebruiken op zijn site voor ondersteuning van het merk van Garden Interiors B.V.. Gebruik voor andere doeleinden of op andere wijze is uitsluitend toegestaan na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Garden Interiors B.V..

Artikel 13 Aansprakelijkheid

13.1 Garden Interiors B.V. is slechts aansprakelijk voor schade die koper heeft geleden als gevolg van opzet of schuld van Garden Interiors B.V.. Voor overige schade, in welke vorm of van welke soort ook, is Garden Interiors B.V. niet aansprakelijk.

13.2 Garden Interiors B.V. is in geen geval gehouden tot vergoeding van gevolgschade, waaronder schade veroorzaakt door bedrijfsstagnatie en/of gederfde winst.

13.3 Aanspraken tot schadevergoeding vervallen indien zij niet binnen één jaar nadat koper bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn, schriftelijk bij Garden Interiors B.V. zijn gemeld.

13.4 De aansprakelijkheid van Garden Interiors B.V. is beperkt tot de met de levering van de gemoeide omzet.

13.5 In afwijking van het voorgaande geldt dat, indien Garden Interiors B.V. voor de desbetreffende schade verzekerd is, haar aansprakelijkheid wordt beperkt tot het bedrag dat op grond van die verzekering aan haar wordt uitgekeerd.

Artikel 14 Retentierecht en Eigendomsvoorbehoud

14.1 Garden Interiors B.V. blijft te allen tijde eigenaar van alle aan de koper afgeleverde zaken, totdat koper alle uit hoofde van enige overeenkomst, deze voorwaarden of anderszins verschuldigde bedragen volledig aan Garden Interiors B.V. heeft voldaan.

14.2 Zolang het juridische eigendom niet op de koper is overgegaan, mag de koper de zaken niet verpanden of aan een derde partij daar enig recht op verlenen.

14.3 Indien bepaalde goederen door betaling van een factuur in eigendom zijn overgegaan op de koper blijven deze tot meerdere zekerheid strekken in het geval en voor zover er nog vorderingen van Garden Interiors B.V. op de koper open staan.

14.4 Koper is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Garden Interiors B.V. te bewaren en voldoende te verzekeren tegen diefstal of schade.

14.5 Indien koper in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens Garden Interiors B.V. tekortschiet of Garden Interiors B.V. goede grond heeft te vrezen dat hij in die verplichtingen zal tekortschieten, is Garden Interiors B.V. gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken direct terug te nemen. Koper verleent Garden Interiors B.V. daartoe onherroepelijk machtiging voor toegang tot de ruimte(n) waarin het geleverde zich bevindt.

14.6 Na terugneming zal koper worden gecrediteerd voor de marktwaarde, tot een maximum van de oorspronkelijke koopprijs, verminderd met kosten die Garden Interiors B.V. door terugneming heeft moeten maken.

14.7 Het is koper toegestaan, de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf aan derden te verkopen en over te dragen, waarbij hij evenwel verplicht is een eigendomsvoorbehoud te bedingen op de voet van het bepaalde in dit artikel.

Artikel 15 Betaling, rente en kosten

15.1 Alle betalingen door koper zullen binnen de overeengekomen betalingstermijn zonder aftrek en/of verrekening en/of opschorting geschieden op een door deze aan te wijzen bankrekening ten gunste van Garden Interiors B.V..

15.2 Garden Interiors B.V. is gerechtigd op elk moment gedeeltelijke of gehele vooruitbetaling van de koopprijs dan wel enige andere zekerheid te verlangen voor de betaling van de koopprijs alvorens aanvang te nemen dan wel voort te gaan met de uitvoering van de overeenkomst.

15.3 Bij overschrijding van enige betalingstermijn is koper in verzuim zonder dat hiervoor enige ingebrekestelling is vereist en is koper vanaf dat moment rente verschuldigd van 1,5% per maand of per gedeelte daarvan over het verschuldigde bedrag, ook in geval uitstel van betaling wordt overeengekomen.

15.4. Indien koper nalatig blijft met nakoming van enige verplichting uit de overeenkomst is koper tevens gehouden tot vergoeding van de volledige gemaakte incassokosten, advocaatkosten en kosten van interne en externe juridische adviezen daaronder begrepen, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het openstaande bedrag, zonder dat Garden Interiors B.V. gehouden is tot onderbouwing van dat minimum.

15.5 De door koper gedane betalingen strekken steeds ter aflossing van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, ook als koper vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

15.6 Garden Interiors B.V. heeft tegenover de koper die niet tijdig heeft betaald, dan wel – in voorkomend geval – die niet langer verzekerbaar is volgens een kredietverzekeraar, onverminderd zijn overige rechten als gevolg van deze voorwaarden en/of de wet het recht vooruitbetaling en/of onmiddellijke betaling bij eerste aanbieding van de goederen aan de koper (rembours) te eisen voor alle lopende overeenkomsten tussen Garden Interiors B.V. en koper. Voorts is koper in dat geval verplicht om - op eerste verzoek van Garden Interiors B.V. - medewerking te verlenen aan het vestigen van een pandrecht ten behoeve van Garden Interiors B.V. op alle huidige en toekomstige voorraden, handelsvorderingen, inventaris en bedrijfsmiddelen van koper, strekkende tot zekerheid van betaling van alle vorderingen uit welke hoofde dan ook die Garden Interiors B.V. op koper heeft, dan wel zal verkrijgen. Bij weigering van de koper te voldoen aan deze zekerheidsstelling is Garden Interiors B.V. gerechtigd de betreffende overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring, waardoor Garden Interiors B.V. het recht verkrijgt op een gefixeerde schadevergoeding ad 30% van de met de overeenkomst gemoeide omzet.

15.7 Vorderingen die Garden Interiors B.V. heeft op koper, zijn (goederenrechtelijk) onverpandbaar, tenzij Garden Interiors B.V. schriftelijk en expliciet toestemming voor verpanding heeft verleend.

Artikel 16 Toepasselijk recht en forumkeuze

16.1 Op overeenkomsten met verkoper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

16.2 Alle geschillen zullen in eerste instantie berecht worden door de bevoegde rechter in de rechtbank Noord-Nederland, locatie Zaandam, tenzij Garden Interiors B.V. de voorkeur mocht geven aan de rechter ter plaatse van de vestiging of woonplaats van koper of dwingend recht anders voorschrijft.

Artikel 17 Buitengerechtelijke ontbinding

Garden Interiors B.V. heeft - onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schade en rente – het recht de overeenkomst tussen partijen buitengerechtelijk te ontbinden en/of enig bedrag dat koper nog aan Garden Interiors B.V. verschuldigd is terstond en zonder ingebrekestelling in zijn geheel op te eisen, in het geval koper:

· in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel indien een verzoek of aanvraag daartoe wordt gedaan, dan wel een verzoek tot surséance van betaling wordt gedaan, dan wel wanneer beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen wordt gelegd;

· komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld;

· enige verplichting uit hoofde van de wet, een overeenkomst tussen partijen, dan wel uit hoofde van deze voorwaarden niet nakomt;

· overgaat tot staking of overdracht van zijn onderneming of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn onderneming in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van zijn onderneming;

Artikel 18 Toepasselijkheid

18.1 Voor zover onze voorwaarden in een andere dan de Nederlandse taal aan koper ter hand zijn gesteld, zijn bij uitleg- en/of tekstverschillen uitsluitend de voorwaarden in de Nederlandse tekst bepalend. 

18.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van en alle overeenkomsten met Garden Interiors B.V..

18.3 Toepasselijkheid van algemene inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden van de koper op overeenkomsten tussen Garden Interiors B.V. en koper is uitgesloten.

18.4 Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze voorwaarden gelden slechts indien en voor zover deze schriftelijk tussen Garden Interiors B.V. en koper zijn overeengekomen.   Versie d.d. 4 januari 2021